Наредба № Н-5 от 11 декември 2009г. за реда за създаване и дейност на научни групи към музеите

Издадена от Министерството на културата
Обн. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.32 от 27 Април 2010г., изм. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2012г.
Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. Тази наредба урежда реда за създаване на научни групи към музеите.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2012 г., в сила от 17.01.2012 г.) Научната група е специализирано звено в музея, което се състои от специалисти с научна степен и осъществява научноизследователска дейност съобразно тематичния обхват на музея.
(2) Членовете на научните групи в музеите са музейни служители.

Чл. 3. Научните групи се ръководят методически от специализираните научни институти към Българската академия на науките.

Раздел II.
Ред за създаване на научни групи към музеите

Чл. 4. Научната група може да бъде създавана в държавен, регионален, общински, частен музей и в музей със смесено участие при осигуряване на необходимите щатни бройки.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2012 г., в сила от 17.01.2012 г.) Научната група се състои най-малко от двама специалисти с научна степен.

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2012 г., в сила от 17.01.2012 г.) За членове на научна група в музей могат да бъдат назначавани лица, придобили научните степени "доктор" или "доктор на науките".

Чл. 7. (1) Директорът на музея определя ръководител на научната група.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 27.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2012 г., в сила от 17.01.2012 г.) За ръководител на научната група се определя хабилитирано лице, заемащо академична длъжност професор или доцент, а когато това е невъзможно, се определя главен асистент.
(3) Ръководителят на научната група планира и организира дейността й съгласувано с директора на музея и представя ежегоден отчет до директора на музея до изтичане на календарната година.
(4) Ръководителят на научната група представя отчета пред съответния институт на Българската академия на науките за методическа оценка.

Раздел III.
Дейност на научната група (Нов - ДВ, бр. 5 от 2012 г., в сила от 17.01.2012 г.)

Чл. 8. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2012 г., в сила от 17.01.2012 г.) Научните групи в музеите извършват научноизследователска и научнопопуляризаторска работа, насочена към различни области на културата, знанието и изкуството.

Чл. 9. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2012 г., в сила от 17.01.2012 г.) Научните групи в музеите:
1. извършват теренни проучвания, експедиции, наблюдения, събирателска и експозиционна дейност;
2. извършват научна обработка на музейните фондове;
3. изготвят тематико-експозиционни документи за постоянни и временни експозиции;
4. подготвят и представят научноизследователски публикации и трудове;
5. организират и участват в научни форуми с доклади и съобщения, свързани с различните области на знанието и изкуството;
6. дават консултации на музейните специалисти за повишаване на професионалната им квалификация;
7. извършват проучване и популяризират добрите практики в сферата на музейното дело.

Заключителни разпоредби

§ 1. Тази наредбата се издава на основание чл. 28, ал. 4 от Закона за културното наследство.

§ 2. Указания по прилагане на наредбата дава министърът на културата.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-5 ОТ 2009 Г. ЗА РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАУЧНИ ГРУПИ КЪМ МУЗЕИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 32 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 27.04.2010 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-5 ОТ 2009 Г. ЗА РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАУЧНИ ГРУПИ КЪМ МУЗЕИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 17.01.2012 г.)

§ 7. В 6-месечен срок от влизането в сила на наредбата музеите привеждат съставите на научните групи в съответствие с изискванията по § 5.

§ 9. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".