Речник

Речник на термините, които можете да срещнете на нашия сайт, в смисъла, в който са използвани.

административен – управленчески
акт – официален документ с държавен, обществен или юридически смисъл
актуален – важен
актуализирам - правя някого/нещо актуално 
артефакт – от латински: „изкуствено направен предмет“; може да бъде три основни вида: археологически, социален или културен артефакт
археология – хуманитарна наука, която се занимава с изследването на различни народи и култури, търсейки, анализирайки и описвайки останки и артефакти
аудитория – публика, свидетели, слушатели, зрители, читатели 
база данни – последователно подредени елементи, от които компютърната програма, въз основа на определени критерии, добива информация
борд – хората, които управляват дадено учреждение
декларация – официален документ, който засвидетелства определени събития и данни
дигитален – устройство или този, който е свързан с устройство, което създава, записва, получава, предава и показва дадена информация, представена в цифрова форма; услуга или този, който е свързан с услуга, която дава информация, представена в цифрова форма.
документация – съвкупност от отделни документи
експлоатация – употреба
етнография – хуманитарна наука, която се занимава с изследването на материалния и духовния живот на различни народи и култури
закон – държавно нареждане, което регламентира социалните отношения и права на и между гражданите на дадена страна
идентификация – уеднаквяване
изложба – публично показване на ценни предмети
институт – учреждение, което извършва научна и/или изследователска дейност в конкретна сфера
история – от гръцки: „познание, придобито чрез изследване“; използва се и за миналото, съхранено в паметта на хората
каталог – опис на предмети, систематизиран, така че да улеснява намирането им
каталогизирам – създавам или добавям в каталог
клик – илюстрира натискането и освобождаването на бутон на определено посочващо устройство, например компютърна мишка
ключова дума – дума, която посочва основната тема на документа, като в същото време служи и за класификация
колекционер – този, който събира ценни предмети
колекционирам – събирам ценни предмети
колекция – съвкупност от ценни предмети
комисия – хора с определена задача
компонент – съставна част
компютър – машина, която с помощта на зададена програма, може да изпълнява изключително бързо сложни математически и логически операции
компютърен диск – носител на информация
компютърен файл – комплекс от информация за даден обект
консервация – процесът на съхранение на ценни предмети, посредством специални методи на обработка
контекст – обстоятелства, при които се случва дадено събитие
конфигурация – комп.: съвкупност от компоненти; настройка
култура – комплект от нравствени и светски ценности, идеали и обичаи, създадени от хората по време на историческото им развитие; може да се отнася и за състоянието на обществото, икономиката или църквата
културен – този, който е част от културата или се отнася за нея
метаданни – описват друга информация, напр. една фотография може да съдържа метаданни за цвят, резолюция, дата на създаване и др.
метод – начинът, по който се извършва дадена дейност
музеен – този, който е част от музея или се отнася за него
музей – учреждение, което съхранява и излага различни ценни предмети; терминът може да се отнася и за сградата, в която се помещава въпросното учреждение
наредба – порядъкът, по който нещо ще бъде извършено
наука – съвкупност от доказани знания
норма – правило, закон, ред, мярка
нормативен – този, който задава нормата
обект – предмет
оперативен – този, който незабавно и навременно успява да извърши дадена задача
организация – съюз между отделни личности ( учреждения или държави) на база на техните общи интереси
палеонтология – наука, която се занимава с изучаването на изкопаемите вкаменелости, придобивайки важна информация за това каква е била живата природа през отминалите епохи
памет – спомен; може да се отнася и за част от компютърната машина, която записва и запазва информацията
паметник – обект, който носи спомените за предишни епохи и култури
платформа – мястото, където се въвежда софтуера
политехнически – този, който образова практически
политика – начинът, по който се реализират определени цели
популяризирам – правя някого/нещо популярен/но
популярен – този, който е известен на широк кръг от хора, поради своята достъпност и яснота
портативен – преносим
предмет – вещ, артефакт, ценност
проект – концепцията за това как нещо ще бъде реализирано
публичен – този, който е достъпен за всички
разделителна способност – колко пиксела могат да бъдат възпроизведени в хоризонтална и вертикална посока
регистрация – процесът на вписване на сведения в регистър
регистър – списък със сведения, напр. входящи номера
репутация –публичната представа за някого или нещо
реставрация – процесът на възстановяване на ценни предмети, като целта е те да възвърнат оригиналния си вид
система – начин на организиране на отделни елементи, в зависимост от връзките помежду им
систематизирам – създавам система
слайд шоу –компютърна презентация, която се състои от свързани помежду си страници с информация
социален – този, който е свързан или се отнася до обществения живот
софтуер – компютърна програма
старини – антики
сървър – компютър, който поддържа една или повече услуги
съхранявам – грижа се за даден предмет с цел той да бъде съхранен и запазен в цялостта си
тезаурус – речник, който включва значенията на думите
терминология – съвкупност от термини
технология – комплекс от способи и похвати, благодарение на който дадена дейност бива извършена много по-добре
уеб базиран – този, който се отнася или е свързан със световната интернет мрежа
уеб дизайн – процесът на проектиране на клиентската страна на даден уебсайт
уеб сайт – свързани помежду си уебстраници
уеб страница – достъпен в интернет документ
устав – правилник
фондация – учреждение, което обикновено развива благотворителна дейност
функционалност – практичност
хронология – посочване на събитията, така както са се случвали във времето
художествен – този, който се отнася до изкуството или до произведения на изкуството
ценност – предмети с висока културна и парична цена