Законова уредба

Закон за закрила и развитие на културата

Чл. 1. Този закон определя основните принципи и приоритети на националната културна политика, културните организации и органите за закрила на културата, на нейната национална идентичност и начините за подпомагане и финансиране на културната дейност и творци.

Закон за културното наследство

Чл. 1. (1) Този закон урежда опазването и закрилата на културното наследство на Република България. (2) Държавата осигурява закрилата на културното наследство независимо от местонахождението му.

Закон за изменение и допълнение на закона за културното наследство

Чл. 1. (1) Този закон урежда опазването и закрилата на културното наследство на Република България. (2) Държавата осигурява закрилата на културното наследство независимо от местонахождението му.

Закон за паметниците на културата и музеите

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 112 от 1995 г.) Този закон урежда развитието на музейното дело, издирването, изучаването, опазването и популяризирането на паметниците на културата, които се намират на територията на Република България, с цел да съдействува за възпитанието на гражданите в патриотичен и интернационален дух и за обогатяване на културното наследство.

Наредба № 1 от 28 януари 2005г. за реда за извършване на оценка на декларирани движими паметници на културата, собственост на юридически и физически лица

Чл. 1. Тази наредба определя реда за извършване на експертна оценка и регистрация на движими паметници на културата, собственост на юридически и физически лица.Чл. 2. (1) (Предишен текст на чл. 2 - ДВ, бр. 33 от 2005 г., в сила от 15.04.2005 г.) Всяко юридическо и физическо лице, собственик на движим паметник на културата, подава декларация по образец съгласно приложение № 1 в най-близкия регионален или специализиран национален музей.

Наредба № Н-3 от 3 декември 2009 г. за реда за извършване на идентификация и за водене на Регистъра на движими културни ценности

Чл. 1. С наредбата се уреждат: 1. редът за извършване на идентификация на движимите културни ценности; 2. редът за водене на Регистъра на движимите културни ценности и поддържането на базата данни за тях, както и обстоятелствата и промените в тях, подлежащи на вписване.