Наредба № 1 от 28 януари 2005г. за реда за извършване на оценка на декларирани движими паметници на културата, собственост на юридически и физически лица

В сила от 08.02.2005 г.

Издадена от Министерството на културата
Обн. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.33 от 15 Април 2005г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. Тази наредба определя реда за извършване на експертна оценка и регистрация на движими паметници на културата, собственост на юридически и физически лица.

Раздел II.
Деклариране на движими паметници на културата, собственост на юридически и физически лица

Чл. 2. (1) (Предишен текст на чл. 2 - ДВ, бр. 33 от 2005 г., в сила от 15.04.2005 г.) Всяко юридическо и физическо лице, собственик на движим паметник на културата, подава декларация по образец съгласно приложение № 1 в най-близкия регионален или специализиран национален музей.
(2) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2005 г., в сила от 15.04.2005 г.) Всяко юридическо и физическо лице, собственик на предмет, който няма качествата на движим паметник на културата по смисъла на чл. 3 от Закона за паметниците на културата и музеите, представя предмета в най-близкия регионален, специализиран национален или друг музей, определен от министъра на културата и туризма, за издаване на удостоверение за това обстоятелство съгласноприложение № 1а. Удостоверението се издава в срок до 3 работни дни от постъпването на искането и върху предмета се прави съответната маркировка, когато това е възможно.

Чл. 3. (1) Към декларацията се прилагат в три екземпляра:
1. списък на движимите паметници на културата, ако са повече от един;
2. цветни снимки на всеки движим паметник на културата с размер най-малко 8 х 12 см, като на монетите са в мащаб 1:1.
(2) Списъкът по ал. 1, т. 1 се прилага и на електронен носител.
(3) Юридическите лица представят и:
1. удостоверение за актуална съдебна регистрация;
2. копие от регистрация по регистър БУЛСТАТ;
3. копие от данъчна регистрация.

Чл. 4. Декларацията се завежда в деловодството на съответния регионален или специализиран национален музей в отделен дневник за входяща и изходяща кореспонденция.

Чл. 5. Когато декларацията е подадена в най-близкия регионален музей, а видът и характерът на движимите паметници на културата определят оценяването им да се извършва от специализиран национален музей по приложение № 2, директорът на регионалния музей в 7-дневен срок изпраща преписката до специализирания национален музей по компетентност и уведомява за това декларатора.

Раздел III.
Извършване на оценка на движими паметници на културата, собственост на юридически и физически лица

Чл. 6. (1) Оценката на движими паметници на културата, собственост на юридически и физически лица, се извършва от експертно-оценителни комисии към регионалните или специализираните национални музеи съгласно приложение № 2.
(2) В експертно-оценителните комисии се включват музейни специалисти и външни експерти, притежаващи най-малко образователно-квалификационна степен "магистър" и пет години стаж в съответната област.
(3) Директорите на регионалните и специализираните национални музеи представят в Националния център за музеи, галерии и изобразителни изкуства списък и творческа биография на лицата, които могат да бъдат включени в състава на експертно-оценителните комисии. Националният център за музеи, галерии и изобразителни изкуства разглежда постъпилите предложения и се произнася със становище.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2005 г., в сила от 15.04.2005 г.) По предложение на Националния център за музеи, галерии и изобразителни изкуства министърът на културата и туризма утвърждава със заповед списък на лицата, които отговарят на изискванията по ал. 2 и могат да извършват оценка на движими паметници на културата.
(5) Директорът на съответния музей определя лица от списъка по ал. 4, които да формират състава на експертно-оценителната комисия.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2005 г., в сила от 15.04.2005 г.) Експертно-оценителна комисия се назначава по тематични области със заповед на директора на съответния музей и се състои от председател и двама членове.
(7) Отношенията между директора и членовете на експертно-оценителната комисия във връзка с изготвянето на експертната оценка се уреждат с договор.

Чл. 7. (1) Експертно-оценителната комисия в едномесечен срок от подаване на декларацията по чл. 2 приема експертна оценка съгласно приложение № 3. В зависимост от характеристиките и състоянието на паметника този срок може да бъде удължен до 3 месеца, а при особени случаи - до 6 месеца.

(2) Преди започване на работата по приемането на експертната оценка всеки от състава на комисията попълва декларация за липса на личен интерес от извършването на оценката на съответния движим паметник на културата.
(3) Председателят и членовете на експертно-оценителната комисия нямат право да разгласяват факти и обстоятелства, станали им известни във връзка с извършването на експертната оценка.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2005 г., в сила от 15.04.2005 г.) Директорът на съответния музей със заповед определя дните от седмицата и часовете, в които заседава експертно-оценителната комисия. Заповедта се обявява на видно място в сградата на съответния музей и се публикува в интернет страницата му. Деклараторът представя в съответния музей движимия паметник на културата в деня на заседанието.
(5) В случаите, когато: размерът или състоянието на паметника не позволява да бъде преместван; декларираните паметници на културата са в голямо количество; и в случаите, когато това засяга или може да навреди на сигурността на паметника, по взаимно съгласие с декларатора работата на експертно-оценителната комисия може да се проведе и на друго място, предложено от него.
(6) Разходите по ал. 5 са за сметка на декларатора съгласно сключен договор между него и директора на музея.
(7) Заседанието на комисията се свиква от нейния председател и се счита за редовно, когато присъства целият й състав.
(8) Решенията на комисията се вземат с мнозинство 2/3 от състава й.
(9) Комисията съставя протокол за своята работа, като вписва в него всички свои решения. Протоколите се съхраняват в деловодството на съответния музей.

Чл. 8. (1) Експертната оценка съдържа информация за наименованието, описанието, състоянието, теглото, авторството, мястото и времето на създаване, материалите на изготвяне, техниката, размерите, състоянието, приблизителна стойност в левове, специфичните особености и други характеристики съгласно приложение № 3. Експертната оценка съдържа и цветна снимка на движимия паметник на културата с размери не по-малки от 8 х 12 см. В случаите, когато спецификите на предмета го изискват, се прилага втора цветна снимка с размери не по-малки от 8 х 12 см. Върху долния десен ъгъл на снимката се полагат печатът на музея и подписът на председателя на комисията. Печатът трябва да обхваща и част от долния десен ъгъл на определеното за снимката поле. Експертната оценка може да не съдържа някои от характеристиките, когато не е възможно тяхното определяне.

(2) В случаите, в които движимият паметник на културата няма да се изнася, в експертната оценка не се определя приблизителна стойност в левове.
(3) Приблизителна стойност в левове се определя от комисията и се вписва в графа 9 отприложение № 3 само в случаите, когато деклараторът е заявил, че движимият паметник е предназначен за износ. Срокът, за който важи оценката, е 12 месеца.
(4) Експертната оценка се изготвя в три еднообразни екземпляра и се подпечатва с печата на съответния музей. Извършените експертни оценки се номерират с пореден номер за всяка календарна година.
(5) След попълването на графа 2 от приложение № 3 длъжностното лице по чл. 10 поставя регистрационен номер на движимия паметник на културата съгласно чл. 11, ал. 3.
(6) Върху експертна оценка, съдържаща заключение, че предметът не представлява движим паметник на културата, не се поставя регистрационен номер по ал. 5.
(7) За извършена регистрация на движим паметник на културата деклараторът заплаща на музея такса в размер, определен с тарифа, приета от Министерския съвет.
(8) Единият от екземплярите на експертната оценка в 14-дневен срок от издаването й се връчва на декларатора. В 3-дневен срок от влизането на експертната оценка в сила вторият й екземпляр се изпраща в Националния център за музеи, галерии и изобразителни изкуства, а третият екземпляр се съхранява в досието по чл. 12. Експертните оценки, съдържащи заключение, че декларираният предмет няма качества на движим паметник на културата, се съхраняват в деловодството на съответния музей.
(9) Когато деклараторът не е съгласен с направената експертна оценка, може да направи възражение в 7-дневен срок пред директора на съответния музей.
(10) В случай на възражение директорът изисква експертна оценка от нов състав на комисията, формиран по реда на чл. 6, който се произнася в срока по чл. 7, ал. 1 от получаване на възражението. Най-малко двама от членовете на новата комисия трябва да са лица с научна степен или научно звание. Втората експертна оценка е окончателна. Тя се връчва на декларатора в сроковете по ал. 8.

Раздел IV.
Регистрация на движими паметници на културата, собственост на юридически и физически лица

Чл. 9. Всеки музей по приложение № 2 води регистър на декларираните пред него движими паметници на културата.

Чл. 10. Директорът на музея със заповед определя длъжностните лица, които водят и съхраняват регистъра.

Чл. 11. (1) Регистърът се поддържа върху хартиен и електронен носител.

(2) Регистърът се води съгласно приложение № 4, като в него се вписват следните данни:
1. наименование на движимия паметник на културата;
2. име или фирма на декларатора;
3. номер на експертната оценка;
4. регистрационен номер на движимия паметник на културата;
5. възражение по чл. 8, ал. 10;
6. отметка относно влизането в сила на експертната оценка;
7. подадени уведомления по чл. 27 от Закона за паметниците на културата и музеите (ЗПКМ).
(3) Регистрационният номер на движимия паметник на културата се състои от 18 цифри, както следва:
1. от първа до пета - номер на експертната оценка;
2. шеста и седма - датата, на която е издадена експертната оценка;
3. осма и девета - месеца, в който е издадена експертната оценка;
4. от десета до тринадесета - годината, в която е издадена експертната оценка;
5. от четиринадесета до шестнадесета - шифъра на музея по приложение № 2;
6. седемнадесета и осемнадесета - шифър за категорията на движимия паметник на културата:
а) движим паметник на културата, представляващ национално богатство - 01;
б) движим паметник на културата, влизащ в категория по т. 1 от приложението към чл. 33а на ЗПКМ - 02;
в) движим паметник на културата, влизащ в категория по т. 2 от приложението към чл. 33а на ЗПКМ - 03;
г) движим паметник на културата, влизащ в категория по т. 3 от приложението към чл. 33а на ЗПКМ - 04;
д) движим паметник на културата, влизащ в категория по т. 4 от приложението към чл. 33а на ЗПКМ - 05;
е) движим паметник на културата, влизащ в категория по т. 5 от приложението към чл. 33а на ЗПКМ - 06;
ж) движим паметник на културата, влизащ в категория по т. 6 от приложението към чл. 33а на ЗПКМ - 07;
з) движим паметник на културата, влизащ в категория по т. 7 от приложението към чл. 33а на ЗПКМ - 08;
и) движим паметник на културата, влизащ в категория по т. 8 от приложението към чл. 33а на ЗПКМ - 09;
й) движим паметник на културата, влизащ в категория по т. 9 от приложението към чл. 33а на ЗПКМ - 10;
к) движим паметник на културата, влизащ в категория по т. 10 от приложението към чл. 33а на ЗПКМ - 11;
л) движим паметник на културата, влизащ в категория по т. 11 от приложението към чл. 33а на ЗПКМ - 12;
м) движим паметник на културата, влизащ в категория по т. 12 от приложението към чл. 33а на ЗПКМ - 13;
н) движим паметник на културата, влизащ в категория по т. 13 от приложението към чл. 33а на ЗПКМ - 14;
о) движим паметник на културата, влизащ в категория по т. 14 от приложението към чл. 33а на ЗПКМ - 15;
п) движим паметник на културата, влизащ в категория по т. 15 от приложението към чл. 33а на ЗПКМ - 16;
р) движим паметник на културата, влизащ в категория по т. 16 от приложението към чл. 33а на ЗПКМ - 17;
с) движим паметник на културата, който не представлява национално богатство и не влиза в една от категориите от приложението към чл. 33а на ЗПКМ - 18.

Чл. 12. За всеки вписан в регистъра паметник се създава досие, което съдържа:

1. експертната оценка и всички придружаващи я документи, удостоверяващи действията на експертно-оценителната комисия, постъпили възражения и др.;
2. декларацията по чл. 2 и документите, приложени към нея;
3. подадени уведомления по чл. 27 ЗПКМ.

Чл. 13. Националният център за музеи, галерии и изобразителни изкуства въз основа на постъпилите експертни оценки от музеите вписва движимите паметници на културата, представляващи национално богатство, в единния регистър на тези паметници, воден от него.

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 11, ал. 3 от Закона за паметниците на културата и музеите и влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2005 Г. ЗА РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ДЕКЛАРИРАНИ ДВИЖИМИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА, СОБСТВЕНОСТ НА ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

(ОБН. - ДВ, БР. 33 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 15.04.2005 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 2

До

Директора на
...................................................................................................
(наименование на музея)
град ................................................................................................
входящ № ...................../......................г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

за регистриране на движим/и паметник/ци
на културата

Данни за декларатора:
1. Декларатор - физическо лице: .................................................................................................................................................................................................................... ;
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ...................................................................................................................................................................................................................................................................... ;
Адрес .................................................................................................................................................................................................................................................................. ;
Лична карта № .................................................................................................................................................................................................................... ;
Издадена от МВР .................................................................................................................................................................................................................... ;
Дата на издаване .................................................................................................................................................................................................................... ;
Представител .................................................................................................................................................................................................................... ;
ЕГН .................................................................................................................................................................................................................... ;
Телефон за контакт .................................................................................................................................................................................................................... ;
Мобилен .................................................................................................................................................................................................................... ;
Факс .................................................................................................................................................................................................................... ;
E-mail: .................................................................................................................................................................................................................... ;

2. Декларатор - юридическо лице:
Фирма, име .................................................................................................................................................................................................................... ;
Вид .................................................................................................................................................................................................................... ;
Регистрирана в съд .................................................................................................................................................................................................................... ;
Фирмено дело .................................................................................................................................................................................................................... ;
Данъчен № .................................................................................................................................................................................................................... ;
БУЛСТАТ № .................................................................................................................................................................................................................... ;
Представител .................................................................................................................................................................................................................... ;
ЕГН .................................................................................................................................................................................................................... ;
Лична карта № .................................................................................................................................................................................................................... ;
Издадена от МВР .................................................................................................................................................................................................................... ;
Дата на издаване .................................................................................................................................................................................................................... ;
Представител .................................................................................................................................................................................................................... ;
ЕГН .................................................................................................................................................................................................................... ;
Лична карта № .................................................................................................................................................................................................................... ;
Издадена от МВР .................................................................................................................................................................................................................... ;
Дата на издаване .................................................................................................................................................................................................................... ;
Адрес .................................................................................................................................................................................................................... ;
Телефон за контакт .................................................................................................................................................................................................................... ;
Мобилен .................................................................................................................................................................................................................... ;
Факс .................................................................................................................................................................................................................... ;
E-mail: .................................................................................................................................................................................................................... ;


Декларирам, че съм собственик на долуописания/те движим/и
паметник/ци на културата:

Пореден № Наименование Как е придобит
движимият
паметник на
културата
1 2 3


Приложени документи:
1. Удостоверение за актуално състояние
2. Удостоверение БУЛСТАТ регистрация
3. Удостоверение за данъчна регистрация
4. Нотариално заверено пълномощно (ако се подава от пълномощник).

Тази декларация е придружена от ............................... допълнителни листа. Всеки
допълнителен лист се подписва от декларатора.

Дата ....................../.......... г. Декларатор .......................................
(подпис)

 

Приложение № 1а към чл. 2, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 33 от 2005 г., в сила от 15.04.2005 г.)

 

...............................................................................................................................................................................................................
(име на музея)

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Изх. № ............................................................................................................................................................................................................................
Дата: ........................................................................................................................................................................................................................

Настоящото се издава в уверение на това, че описаните предмети нямат
качества на движим паметник на културата по смисъла на чл. 3 от Закона за
паметниците на културата и музеите.

№ ...............................................................................................................................................................................................................................
Наименование: ....................................................................................................................................................................................................
Автор: ..........................................................................................................................................................................................................
Техника, материал: ........................................................................................, размери:
Оценка в левове: ..................................................................................................................................................................................................

№ ...............................................................................................................................................................................................................................
Наименование: ....................................................................................................................................................................................................
Автор: ..........................................................................................................................................................................................................
Техника, материал: ........................................................................................, размери:
Оценка в левове: ..................................................................................................................................................................................................

№ ...............................................................................................................................................................................................................................
Наименование: ....................................................................................................................................................................................................
Автор: ..........................................................................................................................................................................................................
Техника, материал: ........................................................................................, размери:
Оценка в левове: ..................................................................................................................................................................................................

Комисия, назначена със Заповед № ..........................................................., в състав:
1. ............................................................................................................. подпис: ...........................................................................................
2. ............................................................................................................. подпис: ...........................................................................................
3. ............................................................. подпис: ...........................................................................................

(печат на музея)


Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1

 

Шифър Наименование на музея Град Движими паметници на културата
на музея
001 Национален исторически музей София от всички видове и епохи
002 Национален музей на българското София произведения на изобразителните
изобразително изкуство изкуства от български автори - от
всички жанрове и епохи
003 Национален музей "Земята и хората" София минерали и кристали
004 Национален литературен музей София произведения на литературата
005 Национален политехнически музей София от областта на техниката
006 Национална галерия за София произведения на изобрази-
чуждестранно изкуство телните изкуства от чуждестранни
автори - от всички жанрове и
епохи
007 Къща-музей "Панчо Владигеров" София всички видове музикални инстру-
менти извън народните
008 Етнографски институт с музей София от традиционната и градската
при БАН култура, народни музикални
инструменти
009 Национален природонаучен музей София вкаменелости, зоологически и
към БАН ботанически материали
010 Национален военноисторически София ордени, медали и оръжие -
музей хладно и огнестрелно
011 Регионален исторически музей Бургас от всички видове и епохи
012 Регионален исторически музей Варна от всички видове и епохи
013 Регионален исторически музей Велико Търново от всички видове и епохи
014 Регионален исторически музей Враца от всички видове и епохи
015 Регионален исторически музей Кърджали от всички видове и епохи
016 Регионален исторически музей Кюстендил от всички видове и епохи
017 Регионален исторически музей Пазарджик от всички видове и епохи
018 Регионален исторически музей Плевен от всички видове и епохи
019 Регионален исторически музей Русе от всички видове и епохи
020 Регионален исторически музей Ст. Загора от всички видове и епохи
021 Регионален исторически музей Шумен от всички видове и епохи

Приложение № 3 към чл. 7, ал. 1

Приложение № 4 към чл. 11, ал. 2

№ Регистра- Име Експертна Наимено- Постъпило Данни относно Подадени

по ционен № или оценка № вание на възражение влизане в сила уведомления
ред на движи- фирма движимия № срещу на експертната по чл. 27
мия памет- на дек- паметник експертна оценка (влязла от ЗПКМ
ник на лара- на култу- оценка в сила на .../№ на
културата тора рата последваща изда-
дена оценка)
1 2 3 4 5 6 7 8