Законова уредба

Наредба № Н-5 от 11 декември 2009г. за реда за създаване и дейност на научни групи към музеите

Чл. 1. Тази наредба урежда реда за създаване на научни групи към музеите. Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2012 г., в сила от 17.01.2012 г.) Научната група е специализирано звено в музея, което се състои от специалисти с научна степен и осъществява научноизследователска дейност съобразно тематичния обхват на музея. (2) Членовете на научните групи в музеите са музейни служители.

Наредба № Н-6 от 11.12.2009 г. за формиране и управление на музейните фондове

Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията и редът за формиране и управление на музейните фондове. (2) По реда на тази наредба се извършва и инвентаризацията на движимите паметници на културата, инвентирани в музейните фондове до влизането в сила на Закона за културното наследство (ЗКН). Чл. 2. (1) Държавните, общинските и частните музеи и музеите със смесено участие, наречени за краткост "музеи", формират основен, обменен и научноспомагателен фонд.

Наредба № Н-9 от 27 април 2012г. за реда за създаването и управлението на обществените колекции

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за създаването и управлението на обществените колекции. Чл. 2. (1) Обществени колекции се създават към държавни органи, ведомства, юридически лица с нестопанска цел и регистрирани вероизповедания, когато в своята цялост имат обществена значимост.

Правилник за устройството, задачите и дейността на националния център за музеи, галерии и изобразителни изкуства

Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството, задачите и дейността на Националния център за музеи, галерии и изобразителни изкуства (НЦМГИИ). Чл. 2. Националният център за музеи, галерии и изобразителни изкуства е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерството на културата и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити