Статии

Europeana с препоръки към европейското образование

Наскоро от Europeana публикуваха набор от препоръки относно възможните начини за употреба на дигиталното културно наследство в сферата на образованието.Документът засяга всички форми и нива на образованието и обучението (за деца, за възрастни, в традиционна класна стая, дистанционно).

Музейното дело в България

Началото на организираното музейно дело в България започва в далечната 1856г., когато в гр. Свищов се учредява първият музей. Няколко години по-късно опазването на българските старини бива регламентирано с поредица от законови актове. Създават се и още два музея – Българска народна библиотека и музей и Народният етнографски музей. Тяхната дейност маркира основните насоки в развитието на музейното дело до Първата световна война – издирване, събиране, съхранение и популяризиране на археологически и етнографски материали

Музеи според устройството

Музеите са културни институции с разнообразна дейност и структура. Те имат различен тематичен и териториален обхват, както и различна форма на собственост. По тематичен обхват музеите се разделят на две под категории: общи и специализирани – дейността на първите е насочена към различни области на знанието и изкуството, докато тази на вторите – само към една област или обособен дял от нея.

Помощни материали

Каталожната система за дигитализиране на различни видове колекции съдържа разнообразна информация, свързана с отделните предмети, изложби, проекти и публикации. Но е невъзможно в нея да бъдат поместени абсолютно всички сведения. Затова се налага да бъдат използвани допълнителни хартиени и дигитални файлове. Те позволяват каталогът да бъде с размер, който лесно се управлява.

Работа с обектите

Създаването на каталожна система за дигитализиране на разнообразни по вид и размер колекции обхваща множество дейности, като неизменна част е работата със самите предмети. Те са много ценни в културен и антикварен смисъл, затова е много важно с тях да се борави по подходящ начин.

Номериране на обектите

В друга статия вече отбелязахме, че изграждането на всяка една каталожна система за дигитализиране на ценни предмети започва с тяхното регистриране. Те получават уникален идентификационен номер, който гарантира връзката им с останалата документация. Поставянето му, обаче, е задача, към която трябва да се подходи внимателно, за да се избегнат евентуални щети.

Поискайте Демонстрация