Културно многообразие и междукултурен диалог

Културно многообразие и междукултурен диалогОбединяването на ресурсите с цел прилагане на най-модерни технологии и стимулиране на нови научни подходи може значително да подобри разбирането, запазването и разпространението на културното наследство. Европейският съюз отдавна подкрепя проучванията в областта на културното наследство в рамките на неговите изследователски програми, насърчавайки високите постижения на Европейския съюз в областта на проучванията, свързани със сектора наследство.

В рамките на Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие, приблизително 100 милиона евро бяха инвестирани в проекти, свързани с ключови аспекти от защитата, консервацията и подобряването на културното наследство, обръщайки внимание и на културните взаимодействия, музеите, отделните идентичности и езиковото многообразие, културни пейзажи и специални научно-изследователски инфраструктури.

Инициативата за съвместно планиране „Културното наследство и глобалната промяна“ е иновативна и съвместна изследователска инициатива, която цели да рационализира и координира националните изследователски програми, за да позволи по-ефективна и ефикасна употреба на оскъдните финансови ресурси, използването на взаимодействието и избягване на повторението.

Хоризонт 2020 е новата европейска рамкова програма за изследвания и иновации, с налични близо 80 милиона евро за периода от 2014г. до 2020г. Тя ще засили допълнително позициите на Европейския съюз в сферата на съхранението, възстановяването и валоризацията на културното наследство, подкрепяйки сътрудничеството сред различните видове изследователи. Възможностите за свързаните с наследството проучвания и иновации ще бъдат налични при всичките три стълба на програмата: Високи постижения в научната област, Водещи позиции в промишлеността, Обществени предизвикателства. Европейският съюз ще подкрепи приложението на най-модерните научни постижения с цел запазване на наследството; развитието на по-обстойни интерпретации на миналото; и нови методи на разпространение и споделяне на знания. Европейската пътна карта за научна инфраструктура дава приоритет на създаването на нова Европейска инфраструктура за дигитално изследване в областта на изкуството и хуманитарните науки (DARIAH).

Дейностите в областта на изследванията и иновациите ще се вгледат в предаването на културното наследство, в променящите се модели на формиране на идентичност, в понякога противоречивото наследство на европейските войни, в европейската интелектуална основа и културна роля в световен мащаб и в богатите европейски колекции от архиви, музеи и библиотеки, включвайки се в технологичните възможности, донесени от дигиталната ера.

Освен това, изследванията и иновациите се провеждат на базата на изготвени стратегии, методологии и инструменти, необходими за сформирането на едно динамично и устойчиво културно наследство в Европа, в отговор на климатичните промени и природните опасности и бедствия. Специално внимание ще бъде обърнато на конвергентни технологии и на мултидисциплинарните изследвания и иновации за методологиите, продуктите и услугите в сектора културно наследство.

Ще стартира и нова политическа рамка на ЕС за научни изследвания и иновации и програма за културното наследство, базирана на приноса на експертна група на високо равнище, търсеща иновативни и устойчиви инвестиции, финансиране и управление на културното наследство. Тя ще има обхващащ всички заинтересовани страни подход, фокусиран върху обществото и предприемачеството, и осигуряваща политическа подкрепа на ниво Европейски съюз и неговите страни-членки.

Ако проявявате интерес или ако работата ви изисква дигитализация на движими и недвижими ценности, можете да се свържете с нашия екип. НИТ – Нови Интернет Технологии предлага уникална за България софтуерна платформа, подходяща за каталогизиране и дигитално съхранение и представяне на колекции от всякакъв размер и вид!

Източник: 'An undervalued contribution to economic growth and social cohesion' - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS. Towards an integrated approach to cultural heritage for Europe
Brussels, 22.7.2014

Поискайте Демонстрация