Дигитализация на европейското културното наследство

Дигитализация на европейското културното наследствоДигитализацията на наследството допринася за развитието на Европейската културна програма, като подобрява публичния достъп до различните форми на културно и езиково изразяване. Дигитализирането на културното наследство, неговата онлайн достъпност и поддържането на икономическата му експлоатация са също дейности, залегнали в основата на европейската Програма в областта на цифровите технологии. Дигитализацията умножава възможностите за достъп до наследството и привличане на аудитории; а инструментите за дигитализация, като 3D скенерите, например, могат да улеснят запазването и възстановяването на физическите културни активи.

Културната платформа Европеана (Europeana) - www.europeana.eu осигурява достъп до около 30 милиона обекта с културно значение от над 2500 организации: благодарение на нея ресурсите на европейските културни институции са достъпни онлайн и се използват многократно много по-често. Европеана (Europeana) помага за развитието и въвеждането на стандарти и оперативна съвместимост в тази област и осигурява пространство, където културните специалисти споделят опита си в процесите по дигитализация. Тя дава възможност на европейците да се обвържат с културното си наследство и да допринесат със своя личен опит при отбелязването на историческите събития, като Първата световна война.

Предизвикателства, обаче, продължават да съществуват: дигиталното културно наследство трябва да бъде управлявано правилно, поддържано и консервирано; онлайн правата трябва да бъдат уточнени; материалът трябва да бъде достъпен във формат, който позволява неговото прочитане от машини, в съответствие с откритите стандарти, с минимална резолюция, оперативна съвместимост и богати метаданни.

На европейско ниво, някои от тези предизвикателства са разгледани от Директива 2003/98 относно повторната употреба на информация от обществения сектор, докато Препоръките 2011/711/EU24 относно дигитализацията и онлайн достъпността на културните материали и дигиталното съхранение призовават държавите-членки да популяризират наличността на бази данни с информация за правата (като ARROW), и да създадат условия за правна рамка, които да подкрепят механизмите за лицензиране на мащабната дигитализация и трансгранична достъпност на произведения от нетърговски характер.

Редица европейски проекти позволиха ценните материали да станат достъпни онлайн. По проекта Europeana Regia бяха дигитализирани над 1000 редки и ценни ръкописа от Средните векове и Ренесанса. Други проекти, като Europeana Creative и Europeana Space, пък се фокусират върху потенциала за креативна повторна употреба на дигитални културни материали.

Европейският съюз призна филмите като основен компонент на европейското наследство; затова Парламентът и Съветът препоръчаха на държавите-членки систематично да събират, съхраняват и възстановяват европейското филмово наследство и да улесняват неговата културна и образователна употреба. Комисията наблюдава приложението на тези препоръки и улеснява обмена на добри практики в рамките на Cinema Expert Group/Subgroup Film Heritage. Филмовото наследство заема централно място и в последния доклад на Комисията: европейските филми в дигиталната ера: преодоляване на културното многообразие и конкурентоспособност.

 

Ако проявявате интерес или ако работата ви изисква дигитализация на движими и недвижими ценности, можете да се свържете с нашия екип. НИТ – Нови Интернет Технологии предлага уникална за България софтуерна платформа, подходяща за каталогизиране и дигитално съхранение и представяне на колекции от всякакъв размер и вид!

Източник: 'An undervalued contribution to economic growth and social cohesion' - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS. Towards an integrated approach to cultural heritage for Europe
Brussels, 22.7.2014

Източник снимка: Уикипедия

 

Поискайте Демонстрация